270 HAAGSCHE STRAATNAMEN. De Zak. Zwartenweg. 13 Febr. 1741 werden o.a. verkocht twee huizen en erven annex den andere aan de zuidzijde van de „Sak of Dienders- poort”achter de groote kerk. Tr. quaestie maken”, over hunne bezwaren heengestapt en de zoozeer gewenschte herdooping vond plaats. Dit gedeelte van de Oost Singelgracht was voor hare bestrating in 1855 een zwart gekoolaschten weg, die daarom in de wandeling den naam van Zwartenweg ver kreeg. Het was een buitenweg waaraan in het begin der negentiende eeuw slechts de vier groote huizen stonden, die daar nog aanwezig zijn. Op de plaats van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en verderop zag men voornamelijk tuinen en bleekerijen. Zwartenweggetjes vindt men nabij verschillende steden en dorpen in ons land, de naamsoorsprong zal wel van allen dezelfde zijn. Bovendien hadden de Hagenaars er bizonder belang bij de verschillende Singels, die naar Van gelijke beteekenis als het Fransche Cul de sac, eene straat die blind loopt, zooals hier het geval is, of die aan het einde afgesloten is. In dit slop, hetwelk in een schepenbrief van 1445 straat wordt genoemd, was de toegang tot het voormalige St. Agnietenklooster, thans Weeshuis van de Fundatie van Renswoude in het JVesteinde, welke toegang thans nog bestaat. De zak werd in de achttiende eeuw ook wel Dienders- poort genoemd 1).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 288