HAAGSCHE STRAATNAMEN. 274 de Corte Heerestraat de Corte Poten op den hoeck van van outs genoemt den Apendans”. Uit dit stuk blijkt dus, dat het huis nog in 1710 onder dien naam bekend stond, maar het is voor het laatst, dat ik den naam Apendans vind genoemd. Bij de latere over drachten van dit blok huizen, dat steeds als één geheel wordt verkocht, is van geen uithangbord of naam meer sprake, terwijl het straatje steeds zoowel in de koopbrieven als op oude plattegronden Korte Heerenstraat wordt ge noemd. Eveneens vond ik dit straatje onder dien naam in de Wijkverdeeling van 1797. Ook in de koopbrieven van het huis aan de andere zijde van dit straatje, de melksalon van Toorens n°. 22, komt de naam Apendans vóór 1844 niet voor. Het is opvallend dat de beide eigenaars dier huizen, wier ouders daar reeds vóór 1844 hadden gewoond, van den naam Apendans als uithangbord niets bekend was, maar daarentegen de algemeen gangbare meening waren toegedaan dat de naam Apendans een verbastering zou zijn van „Appendance”. Deze verklaring zal elk oud- Hagenaar eveneens onderschrijven. Mr. M. Eyssell, die in 1879 zijn ,,’s Gravenhage van voorheen en thans” uitgaf en die van 1851 1881 zitting had in den Raad, zegt, dat dit straatje in zijn jeugd bekend stond als het Kleine Heerenstraatje en dat hij vruchteloos gevorscht heeft naar den historischen grond van den naam Apendans. Hieruit blijkt dus voldoende, dat in de dagen, toen het straatje officieel aldus werd gedoopt, niemand bekend was met het eigenaardig uithangbord, dat eertijds aan het hoek huis had gehangen. De eigenaar van het huis Korte Poten vertelde mij zelfs van zijn ouders gehoord te hebben, dat de stadswerklieden, die in 1844 de naambordjes moesten aanslaan, er zich boos over maakten, dat zoo dwaze naam officieel aan dit straatje werd gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 292