HAAGSCHE STRAATNAMEN. 275 Holland in vroegere tijden p. 223. Een uitvoerig onderzoek in het nieuw-archief, voor zoover dit thans met de verhuizing mogelijk was, heeft mij geen resultaat opgeleverd; ook de dagbladen maken er geen melding van en geen ingezonden stuk teekent er protest tegen aan of spreekt er verbazing over uitmaar een tijdgenoot van den heer Eyssell, Jhr. C. A. van Sype- steyn, is schijnbaar gelukkiger geweest; hij geeft van de verbastering uit les „appendances” de volgende verklaring: „Toen de Fransche gezant Chateauneuf in 1713 alhier woonde, had hij in de Casuariestraat stallen gebouwd en in een naburig straatje, thans de Apendans, eenige bij gebouwen voor het gevolg doen inrichten, welke men toen les „Appendances” noemde.” Daar mij uit officieele gegevens hieromtrent niets is gebleken en de heer van Sypesteyn verzuimt de bron te noemen, waaruit hij heeft geput, mogen wij op zijn gezag alleen niet afgaan. In den reeds genoemden Wegwijzer van Van der Schouw wordt evenwel nog eene andere lezing gegeven. Deze schrijver verklaart namelijk dien naam op de navolgende wijze: „Nadat in 1815 het tegenwoordig Rijksarchiefge- bouw tot paleis voor de moeder van Koning Willem I was bestemd, werd in dit straatje een gedeelte van het Hofpersoneel gehuisvest en ter onderscheiding van hen, die in ’t Paleis woonden, als wonende in het Appendentie aange duid. Ook nadat het paleis van bestemming veranderde, werd dit woord gehandhaafd, doch in de volksmond, misschien ook als misplaatste geestigheid in Apendans verbasterd. De quaestie is dus Is de naam Apendans, welke in 1710 het laatst in officieele bescheiden genoemd wordt, in den volksmond blijven voortleven of is hij na 1713 of 1813 ont staan uit een verbastering van „appendance”. Ik geef aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 293