2.^6 HAAGSCHE STRAATNAMEN. deze laatste verklaring, namelijk aan de lezing van Van der Schouw de voorkeur, i°. omdat uit officieele gegevens blijkt, dat dit straatje in de zeventiende, achttiende en begin der negentiende eeuw nooit anders dan Kleine Heerenstraatje heeft geheeten en in 1839 op de nieuwe kaart van Noorda voor het eerst de naam Apendans naast die van Kleine Heerenstraat voorkomt. Had het in den volksmond eerder den naam Apendans gekregen, dan zouden in officieele stukken steeds beide namen te zamen worden genoemd, zooals bij alle straten, die twee namen droegen, gebruikelijk was; 2°. omdat in 1844 de tijdgenooten met den oor- spronkelijken naam van het hoekhuis onbekend blijken geweest te zijn, en 30. omdat de overlevering slechts de afleiding uit appendance kent. Boterstraat. Volgens van Zuiden genoemd naar het daar in 168 r gestichte Boterhuis. Dit kan niet juist zijn, want het straatje wordt reeds in het kohier van den sooen penning van 1674 aldus genoemd. Maar vóórdat het Boterhuis werd gesticht werd daar reeds op dezelfde plek, omstreeks 1650 de botermarkt gehouden. In de zestiende eeuw was zij waarschijnlijk aan de zuidzijde van de Dagelijksche Groenmarkt bij de Nieuw- straat. Bij ordonnancie van 14 December 1614 werd zij verplaatst naar de Hoogstraat bij het huis genaamd de Burch, terwijl zij in de tweede helft der zeventiende eeuw werd overgebracht naar de westzijde der Nieuwe Groen markt [Groote Markt.} In het kohier van den loooen penning over den Haag van 1654 staat de botermarkt aangeduid aan de westzijde van de Groenmarkt, terwijl het Boterstraatje genoemd wordt het Weststraatje achter de Groenmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 294