278 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Gerbrandstraat. Van Raamstraat naar Groote Markt. De schrijver zegt, dat hij vermeld heeft gevonden, dat in 1610 verkocht werd aan Garbrant Willemsz, stoeldraaier, een thuyn of erve westwaerts nevens het huys van den kooper in de Groenendaelstraat”en hij voegt eraan toe, dat het waarschijnlijk is, dat de straat genoemd zal zijn naar dezen Garbrant Willemsz, temeer waar zij onder haar tegenwoordigen naam kort na dat tijdstip voorkomt. (□ogenschijnlijk lijkt die bewering juist maar inderdaad slaat de schrijver hier de plank geheel mis, daar de tegenwoordige Gerbrandstraat pas omstreeks 1700 is aangelegd en bovendien de eerste honderd jaren van haar bestaan een anderen naam heeft gedragen. De heer Van Zuiden is namelijk in de war met het naburige Groenendalstraatje, van Raamstraat naar Luther- schen Burgwal, dat omstreeks het midden der zeventiende eeuw zijn naam veranderd zag in Claes Gerbrantstraatje. Dit blijkt o.a. duidelijk uit het kohier van den ioooen penning van 1654, waarin gesproken wordt van Claes Gerbrantstraatje of Groenendaelstraatje. Niet de stoeldraaier Garbrant Willemsz. was dus de peter maar Claes Gerbrant, misschien wel ’s mans zoon. Het Claes Gerbrantstraatje later verkort in Gerbrandstraat, aan de Groenmarktsbrug, komt in de transportregisters herhaaldelijk voor. De tegenwoordige Gerbrandstraat was tot omstreeks 1700 water en wel een voortzetting van de gracht van den Lutherschen Burgwal zooals op plattegronden uit dien tijd duidelijk te zien is. Het stond in verbinding met de aanleggen, die in 1874 de namen ontvingen van Canta- loupenburg, Schelpkade en Schelpstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 296