HAAGSCHE STRAATNAMEN. 2 79 Raamwatering, die door de thans Gedempte- en Achter raamstraat in de gracht van den tegenwoordigen Gedempten Burgwal liep, zoodat het geheele Raamkwartier dooi water was omsloten. Eerst door de demping van het watertje tusschen Groote markt en Raamstraat ontstond het tegenwoordige straatje. Het wordt omschreven in een koopbrief van 1707 als het nieuw gedempte straatje tusschen de Groenmarkt en de Raamstraat. Zooals bekend is, werd de Groote markt toen de Vrijdagsche Groenmarkt genoemd in tegenstelling met de dagelijksche groenmarkt bij het Stadhuis. Dit straatje kreeg weldra in den volksmond den naam van Rijstébrijstraatje, zooals het o.a. in den Buurtbrief van de Groote Raamstraat van 1743 genoemd wordt. Onder dien naam wordt het nog vermeld op een geteekende plattegrond van 1812 en in de Wijkverdeeling voor 1844 1) Ook het Gedempte Raampje aan de overzijde der Raamstraat komt in de tweede helft der achttiende eeuw herhaaldelijk onder dien naam voor. Later komt het ook voor onder den naam van Ser- rurierstraatje, zooals het o. a. wordt aangeduid in den Wegwijzer door ’s-Gravenhage van H. van der Poth 1832, 2) terwijl het eerst in 1844 officieel als Gerbrand- straatje werd gedoopt. Het voormalige Gerbrandstraatje kreeg bij die gelegenheid zijn ouden naam van Groenen- dalstraat terug. Ik mag hier niet onvermeld laten het merkwaardig verhaal, dat Andriessen, over dit straatje sprekende, ten beste geeft. 3) „Hier woonden eertijds geestelijke begijnen, aan welke Stads- en Residentie-Almanak voor 1844 en 1845. 2) P- 21. 8) Morgenwandelingen, p. 143.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 297