280 HAAGSCHE STRAATNAMEN. en b Zooals bekend is was het terrein van de Groote markt vóór de hervorming ingenomen door het St. Elizabeth Convent. Het klooster verbrandde in 1584 en nadat de bijbehoorende gebouwen, die gespaard waren gebleven, na de opheffing der kloosters waren verkocht en afgebroken, werd het open plein eerst in 1614 voor groenmarkt bestemd. naar eene waar dan de priester eene redevoering hield de aalmoezen ingezameld werden. Ook deelde men bij zoodanige gelegenheid spijzen en geld aan de arme behoeftige leeken der kerkgemeente uit, en een der priesters gaf aan de vergaderde gemeente den apostolischen zegen. Dikwerf werden hier ook de lijken van hooge geestelijken ten toon gesteld, alvorens dezelve begraven werdendit geschiedde des avonds, en alsdan stonden eenige brandende waskaarsen en flambouwen rondom dit lijk, terwijl de koorzangers, vergezeld met muzijk, treur liederen zongen, op deze plegtigheid toepasselijk. Dit lokte insgelijks eene menigte aanschouwers uit, welke allen de zorg voor de kerkelijke sieraden was toevertrouwd, en die verplicht waren, eiken avond, de markt driemaal, biddende voor zieken en behoeftigen, achter elkander gaande, rond te wandelen. En daar op die markt, gelijk ook op andere groote pleinen der stad, werden, in vroegere eeuwen, in het openbaar de hooge feesten der Roomsche kerk gevierd; dan werd, te midden op dit marktplein l), het beeld ten toon gesteld van den heiligen, wiens feest of naamdag men gedenken wilde, en rondom hetzelve deed men eene processie of eenen omgang, welke door muzijk en koorgezang verzeld werd en waarbij de gees telijkheid, in haar plegtgewaad gekleed, tegenwoordig was. Deze plegtigheid lokte vele vreemdelingen herwaarts, bragt veel levendigheid en voordeel aan en vermeerderde ook niet weinig den rijkdom der geestelijkheid, want die processiën namen gewoonlijk haren terugweg der kerken, en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 298