21 van Sijn Hoocheit Prince Willem” een gezelschap „Engelse speelluyden”, waarvan de namen worden genoemd, in zijn dienst „omme in de weecke uytgaens April off in Mey te sullen commen ter plaetse haerluyden aengewesen sal worden ende te speelen” (Nu. XLII1). Reeds meermalen hebben wij in de stukken de kaats baan op het Buitenhof aangetroffen, waar ook jongelieden van vorstelijken huize zich gaarne diverteerden en ook schulden maakten :)- Een huurcontract over genoemde kaatsbaan van 1641 publiceeren wij hierachter (N°. XLIV). Den 21 April 1661 besteedde Deny Lavoy, „commediant van Sijne Churfurstliche Doorluchtigheyt van Ceulen 2)” bij den timmerman Hendrick van Erp aan ,,’t maecken van een tiatrum in de caetsbaen op het Buytenhoff alhier”. Daarvoor zal hem 345 gulden worden betaald, waarvoor onze acteur het theater zes weken zal mogen gebruiken (N°. XLV). Het schijnt niet van langen duur te zijn geweest; drie jaar daarna lieten Fransche acteurs op dezelfde plaats „een volmaeckt theater” zetten 3). De volgende twee contracten handelen over het maken van een kaatsbaan, die Mevrouw de Vitto in 1625 wilde bouwen achter haar huis over de brug in de Sterling- straat (N°. XLVI, XLVII). Nog op het terrein der publieke vermakelijkheden be weegt zich stellig de beer, waarvan de geschiedenis een UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Die Haghe, Bijdragen en Mededeelingen, 1908, blz. 28, 1909, blz. 15 vlg. 2) De bekende Maximiliaan Hendrik van Beieren. 3) Die Haghe, Bijdr. en Med 1908, blz. 102. 4) De Casuariestraat. Juffrouw Vitto wordt in 1627 genoemd als eigenares van een erf naast het huis De Zwarte Arend aan de O. Z. van Bleijenburg. Zij woonde dus in dat gedeelte der tegenwoordige Casuariestraat, dat gelegen is tusschen Bleijenburg en Prinsessegracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 29