282 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Herderinnestraat. Van Zuiden vindt deze straat voor ’t eerst genoemd in 1667 en verwijst voor de afleiding van den naam naar de Herderstraat, die genoemd is naar de herberg „de getrouwe harder”. In het „Menoriaal ofte Apostillebouck van Schout, Burgemeesters en Schepenen” van 1658 wordt evenwel reeds vermeld het huis genaamd „de getrouwe Harderinne” op den hoek van de Nieuwe Breestraat. Het is dus dit huis, waaraan deze straat haar naam ontleent. aan den toegang uit de Spuistraat tot de door de vollers en verwers gebruikte terreinen enz. Schrijver denkt dus hier aan een bizondere poort, die eertijds zoo werd genoemd. Dit is onjuistde naam Haagpoort was de algemeene benaming van de zooge naamde brandsloppen, waar de brandladders waren opge hangen. In het papierenregister op het stedelijk Archief staat een lijstje van alle Haagsche poorten in den Haag in 1642, hetwelk in de Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van ’s Gravenhage staat afgedrukt. Daaruit blijkt, dat er destijds 13 zoogenaamde „Haechtspoorten” waren, waaronder die in de Spuistraat mede is begrepen. Kissemstraatje. Van Spuistraat naar Achterom. Volgens Van Zuiden voor het eerst in 1654 Kitssen Stechje genoemd naar Dirck Eenwoutsz Kits, die aldaar 8 huisjes bezat. Dit is onjuist. De 8 huisjes van Dirck Kits waren gelegen in een straatje op de Gevolde gracht (Voldersgrachl}, waarvan Kits op zijn doodsbedde den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 300