284 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Noordstraat. Ned. Tijdschrift 2) o. Volgens de lijst van de nieuwe getimmerten liet Hendrik Jansz van Deventer in 1695 aan de westzijde der Looyer- straat vijf nieuwe huisjes bouwen, thans nr. 13—21 1). Hij was de vader van den beroemden Dr. Hendrik van Deventer, den grondlegger der wetenschappelijke verlos kunde. De Looyerstraat werd in de tweede helft der achttiende eeuw ook wel Warmoesstraat genoemd 2). Nog in het begin der negentiende eeuw vind ik haar vermeld als Looyer- of Warmoesstraat. voor geneeskunde 1888 dl. II p. 525. a. in de wijkverdeeling van 1797 Van deze straat, loopende van Noordwal naar Twent- straat, zegt van Zuiden, dat zij tusschen de jaren 1642 en 1646 werd aangelegd en haar naam ontleende aan het Noorderkerkhof, dat te dier plaatse gelegen was. Elk oud-Hagenaar zou den schrijver van de onjuistheid van deze bewering gemakkelijk hebben kunnen overtuigen, daar deze straat eerst omstreeks 1877, dus 250 jaar later, is aangelegd. Zij is gelegen op het terrein van het oude Kortenbosch. De laatste eigenares van dit leen, Wilhelmina Sophie Marie Barones Sirtema van Grovestins, verkocht 31 Januari 1877 onderscheidene perceelen tuingrond met de daarop staande gebouwen en getimmerten aan den wijnkooper Nicolaas Adrianus -Allot en den architect Hugo Pieter Vogel, die het als bouwterrein wilden exploiteeren. Een bouwplan, dat zij in begin Februari van dat jaar bij Burgemeester en Wethouders indienden, werd door den Raad goedgekeurd. Daarop waren drie straten getraceerd, één daarvan uitkomende op den Noordwal werd in 1880 naar de windstreek den naam van Noordstraat gegeven,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 302