286 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Papestraat. i) Het is vooral ook daarom waarschijnlijk omdat op zoovele plaatsen in den lande de namen Papestraat, Papendijk, Papen hulst, Papenbeemd, Papenland enz. enz. voorkomen. TeMierlo o. a. lag midden in een tiendklamp een perceel genoemd Papen akker, dat, in tegenstelling met de geheele omgeving, tiendvrij was, wat erop wijst, dat het eertijds land was, dat aan „papen” toebehoorde. Van Zuiden zegt, dat in deze straat eertijds het huis van den parochiepaap stond. Waar de schr. dit vandaan haalt, is mij niet bekend. Wij weten alleen, dat de oude pastorie gestaan heeft in de Pastoorswarande bij of op den Geest, en in de middeleeuwen ’s Papenhove werd genoemd, terwijl de papen, dat zijn de geestelijken, die tot de parochiekerk behoorden, reeds in 1316 op den Geest werden aangetroffen. Het is waarschijnlijk, dat de Papestraat, die zich voorheen tot den Geest uitstrekte en dus naar ’s Papenhove leidde, om die reden aldus is ge noemd. 1) Het bewijs, dat de Nobelstraat eertijds evenzeer Papestraat heette, vinden wij in het Hofboek van om streeks 1485, waarin gesproken wordt van „die zuytsijde van de Papestraat, die men hyet die Nobelstraat” Daar de Nobelstraat waarschijnlijk naar een lid der handen eener Maatschappij, die den naam aannam van ijzergieterij de Prins van Oranje, deelden de nieuwe eigenaars in April van dat jaar aan Burgemeester en Wethouders mede, dat zij om verwarring te voorkomen de Sterkmanslaan, die hen voor het grootste gedeelte in eigendom toekwam, naar den naam hunner fabriek verdoopt hadden in Oranjelaan. Dit laantje was voor „uilenvlugters”, zooals Eyssel zegt, een geliefkoosde wandeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 304