I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. Prinsestraat. Deze straat ontleent haar naam niet aan Prins Frederik den Haag. IX. t) Nr. CLIX. Uitbreiding van 2) P- 336. familie Nobel zal zijn genoemd, is de mogelijkheid evenwel ook niet buitengesloten dat de Papestraat aan een lid der familie Pape haar naam kan hebben ontleend deze veronderstelling wordt ook uitgesproken door den bekenden schrijver van de artikelen over Oud-den Haag in de Hofstad. Voor de curiositeit vermeld ik hier nog de verklaring die Andriessen ervan geeft. „De Papestraat was in vroeger tijd ook al geheel en al een kwartier, waarin de geestelijken of afzonderlijk of twee aan twee in eene woning waren gehuisvest. De meesten hunner gaven aldaar onderwijs in de godsdienst aan minkundige leken, welke hen daarvoor bezoldigden. Ook deden zij gebeden voor kranken, en, des avonds, omgangen naar onderscheidene gewijde oorden der stad. Velen van hen hadden een klein altaar in hunne woning, waar zij de mis lazen, en ook somtijds eene redevoering voor hunne kweekelingen en leerlingen hielden, ingerigt naar derzelver behoeften. Wanneer deze leermeesters oud of ziekelijk werden, nam men hen in eenig klooster, tot hunne orde behoorende, op, alwaar zij, op algemeene kosten der geestelijkheid, voor het overige van hun leven, verpleegd en verzorgd werden. Zij waren algemeen bekend onder den naam van monniken uit de Paterstraat, hetwelk mij doet denken, dat deze eigenlijk de Pater- en niet de Papestraat heet; en dat deze laatste meer als eene verouderde, dan wel als eene ware benaming moet worden beschouwd.” 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 305