288 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Schuddegeest. Hendrik maar aan diens zoon Prins Willem II, zooals duidelijk blijkt uit een koopbrief van een huis, erf en tuin aan het einde van de Molenstraat „in de Bogaert ofte jonge Prinsenstraat” d.d. 9 Februari 1641. Met den jongen prins kan natuurlijk niemand anders bedoeld zijn dan Willem II, die toen bijna 15 jaar oud was. Van Zuiden brengt dien naam in verband met de geschutproeven, die op het naburig proefveld (thans niet een een Alexandervcldj eertijds werden genomen, ’t Is onmogelijk; ik vond o.a. in 1779 den verkoop van stuk land of geest, weleer gediend hebbende tot „proefplaats” voor ’s Landsgeschut, groot 1^2 morgen, 85 roeden tusschen Schutjebeurs en Schuddegeestmaar ik meen er toch op te moeten wijzen, dat daar ook eene woning heeft gelegen met bijbehoorende landen genaamd Schuddegeest en het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat deze woning aan de buurt haar naam heeft geschonken. In verband daarmede zou ik de vraag willen stellen of die naam ook geïnspireerd kan zijn door het naburige „Schudtjebeurs” op den hoek van Scheveningsche weg en tegenwoordige Javastraat, die eertijds Laan van Schuddegeest werd geheeten. Deze woning met zes morgen land, die reeds genoemd werd in 1640, is duidelijk te zien op den plattegrond in de groote atlas van Delfland door Kruchius. Het zal waarschijnlijk een heilig huisje zijn geweest, want het uithangbord „Schud je beurs” of „Schud de beurs” was voorheen een gebruikelijk opschrift voor een herberg, waarbij dan een omgekeerde beurs, die leeggeschud werd, geschilderd stond. Nog heet een buurt in het land van Putten Schuddebeurs, terwijl een buurt van dienzelfden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 306