HAAGSCHE STRAATNAMEN. 29O Schedeldoekshaven. Van Zuiden zegt hiervan het volgende: Deze vroegere gracht was reeds vóór 1597 aanwezig en bekend onder den naam Middelgraft of Scheteldoekshaven ook wel Grove Houtmarckt. 2) Gedempt werd de gracht in i860. De naam, die met hoofddoek in verband gebracht, niet veel duidelijker wordt, is misschien een verbastering van Scheelhoekshaven daar zij eertijds aan de eene zijde met een schuine hoek zonder brug in de Nieuwe Haven overging.” Die gissing lijkt mij zeer gezocht vooral omdat de naam In ons land vindt men verschillende straten en stegen van dezen naam o. a. te Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Middelburg, Nijmegen, Zwolle enz. De Rozemarijnstraat alhier werd eertijds genaamd Molen- sloot. Dit watertje was in 1663 reeds gedempt want in dat jaar wordt gesproken van Gevolde Molensloot bij ’t Heilige Geesthuys anders genaempt de Rosemarijnstraet” Zij komt ook wel voor als gedempte Rosemarijngragt, terwijl zij in 1748 nog genaamd wordt Rosemarijnstraat of gedempte water. H. J. D. Van Schevichaven Oud-Nijmegen’s straten, markten pleinen enz. 1896. 2) Seeckere huysinge ende erve op de Grove Houtmarckt, door de wandelinge genaemt Schei eldoucxsehaven. Tr. 1629 fol. 107. Een versierster in de Rosemarijnsteeg te Amsterdam deed op de volgende wijze den volke kond van haar bedrijf: 1) Hier maakt men kransen nae ieders wenschen Om te vercieren de doode menschen, Die rein gestorven zijn behoort deze eer. Ook bruydjes die trouwen; nou zeg ik niet meer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 308