Beeklaan. Casuarieslraat. HISTORISCHE BIZONDERHEDEN EN ONJUISTHEDEN. Komt volgens Van Zuiden in het begin der 19e eeuw daar reeds voor. De schr. heeft zich hier minstens een eeuw vergist, want op de bekende kaart van het hoogheem raadschap van Delfland door Krüchius van 1712 staat de Beeklaan reeds aangegeven, en vermoedelijk was zij veel ouder. Van Zuiden zegt zeer terecht, dat deze straat welke in het begin der zeventiende eeuw Sterlingstraat genoemd werd, haar naam ontleent aan het huis van ouds genaamd de Casuaris, dat hij in 1635 vermeld vindt. In den koop brief van dat jaar wordt evenwel gesproken van het huis eertijds genaamd de Casuaris. Het uithangbord was dus toen reeds verdwenen. Er zijn evenwel over de afleiding van dezen naam nog twee andere lezingen in omloop, die ik volledigheids halve hier wil memoreeren. Constanstijn Huygens, die ons de juiste verklaring mededeelt, doelt evenwel nog op een andere meening in een Latijnsch versje op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 310