296 HAAGSCHE STRAATNAMEN. 7e boek der Appointementen fol. 132 vs. de tegenwoordige Doelenstraat, die ik pas in 1608 voor het eerst vind genoemd. In 1607 verzochten eigenaars en huurders van de huizen in de Nieuwe Houtstraat aan de Domein- en Rekenkamer om een „deurganc ofte straetgen uyt de voorsz Houtstraet tusschen de Stadhoudersthuyn en de Doele” te mogen maken. Requestranten, die van den Stadhouder vergunning hadden gekregen en met deken, kapitein, hoofdmeester en vendrig van de St. Sebastiaansschutterij een contract hadden gesloten, kregen consent om „deur het geertgen aen de Noordzijde van den Stadhouderstuin tusschen de doornenheining en de sloot leggende tusschen ’t geertgen en St. Jorisdoelen te mogen maken een straatje, op voorwaarden aan de schutterie te betalen f 900 voor onkosten van ’t verleggen en vernieuwen van den schyethuyse en de stucken soo wel van de busschen als hantbooghe en het stellen van een nieuwe muur; reserveerende een eiken- en lindeboom staande, op ’t erf van de doelen, die in ’t straatje zullen komen. Boven dien moest van elk huis in de Houtstraat een jaarlijksche recognitie of hofpenning van 6 schellingen betaald worden. Aan de beide uiteinden van dit straatje moest een hek of poort worden gesteld, die ’s avonds gesloten moest worden. Deken, hoofdmans en raden van St. Jorisconfrerie ver kochten hierop in het volgend jaar aan Diedolf van Duyeren, seeckere drye erven aan den anderen, geteyckent No. 1, 2 en 3, suytwaerts van St. Jorisdoelen en uyt- comende in de Nieuwe Doelstraat belend ten westen door een uitgang en poort van voornoemde Confrérie. De Oude Doelstraat is genaamd naar de handboog schutters van de St. Sebastiaans-Confrerie, die in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 314