i HAAGSCHE STRAATNAMEN. 297 15e eeuw hun oefenplaats hadden op een terrein tusschen de Geest en de Torenstraat. In 1509 kregen zij vergun ning een doelen te stichten aan de Oostzijde van den Hofvijver. In 1633 verzocht de Confrérie aan de Staten van Holland vergunning een gedeelte van het haar toebe- hoorend terrein te mogen verkoopen om uit de opbrengst daarvan „aftedoen een gedeelte van haerluyder lasten en achterheyd daerinne de Supplianten met lankheyd van tijden waren geraekt” en om inplaats van het oude doel- huis, dat door ouderdom vervallen was, een nieuw gebouw te stichten. Op den verkochten grond verrezen de huizen op den Korten Vijverberg, terwijl de Hofvijver, welke aan die zijde in een halven cirkelvorm eindigde, eenige meters werd aangeplempt, waardoor hij de tegenwoordige rechte afsluiting verkreeg. Van het nieuwe doelgebouw, het tegenwoordige Gemeentemuseumwerd in 1636 de eerste steen gelegd. De Oude Doelstraat verkreeg in het begin der zeven tiende eeuw den naam van Nieuwe Schoolstraat naar de Latijnsche school, die daarheen op het einde der zestiende eeuw uit de tegenwoordige Schoolstraat was overgebracht. In 1616 wordt vermeld den verkoop van twee „huysingen ende erven annex den anderen in de Nyeuwe School- straet op den houk van den winckelhaeck ofte Suylen- straetjeri'Dit Suylenstraetjen genoemd naar Gysbrecht van Zuylen kreeg later den naam van Kromme Elleboog of Korte Vleersteeg terwijl de Nieuwe Schoolstraat her doopt werd in Zuilingstraat naar Jeronimus en Paulus Zuylinghs, die aan de Zuidzijde een huis bezaten. Het bestaan van een Oude Doelstraat tusschen Toren straat en Geest is vooral daarom merkwaardig omdat 1) „Die grote schole” inde tegenwoordige Schoolstraat, werd in 1593 door Schout, Burgemeesteren en Gerechte van den Haag verkocht. Tr. fol. 93. vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 315