298 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Groenewegje. Deel II p. 684 (n). 2) Verzameling charters St. Elisabethconvent. Rijksarchief. Volgens Van Zuiden wordt deze weg voor ’t eerst vermeld in 1634. In dat jaar kocht Jacob Ariens van Groenewech, „schuy ten voerder”, twee huizen en erven annex den anderen tegenover de „Biercay”Hij vindt het daarom niet onwaarschijnlijk, dat het wegje aan dezen zijn naam zal hebben ontleend. Die veronderstelling schijnt mij zeer gewaagd. Hadden beide huizen in een straatje gelegen, dat in de wandeling er duidelijk uit blijkt, dat daar ter plaatse een doelen gestaan heeft, hetwelk door De Riemer ten stelligste wordt ontkend Deze overigens zoo nauwkeurige ge schiedschrijver, haalt voor het bestaan van een doelen aldaar zelf twee bewijsplaatsen aan ie een schepenbrief van 14.50, waarin sprake is van een doelen in de Toren straat en 2e een van 1456, waarin als belending van een huis aan de Zuidzijde van de Geest wordt genoemd „die doelen van de Hantbogenscutten”. Hij meent evenwel, dat met het woord doelen bedoeld wordt den grond welke aan de St. Jorisdoelen toebehoorde, zooals meermalen gebruikelijk is. Een overtuigend bewijs, dat daar eertijds een doelen heeft gelegen, vinden wij bovendien in een charter van 1537, waarin vermeld wordt een huis in de Vliersteeg achter die oude Hantbosschsdoelen”. 2) Wij mogen dus nu als zeker aannemendat de schutters van St. Sebastiaan daar eertijds hun doelhuis hebben gehad en dat zij, toen die buurt daar op het einde der vijftiende eeuw meer en meer bebouwd werd, naar een rustiger plekje zijn verdreven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 316