- HAAGSCHE STRAATNAMEN. 30 t Herderstraat. Jagerstraatje. 1) Deel I, p. 625 en 626. 2) Appointenienten van Burgemeesteren. Volgens Van Zuiden is deze naam waarschijnlijk ont leend aan een uithangbord „In’t Jagertje” hetwelk hij in 1670 De herberg de getrouwe Harder waar deze straat haar naam aan ontleent komt reeds voor in 1637 2) en tot stand gebracht was, begon men hetzelve steenen huizen te bouwen elkander te plaatsen en aldus werd als van zelve spreekt, datgene begonnen en voortgezet, hetwelk thans eene der aanzienlijkste grachten van ’s Gra- venhage uitmaakt.” ’t Is jammer, dat Andriessen er zich niet toe gezet heeft om een geschiedenis te schrijven van ’s-Gravenhage onder de regeering van graaf „Floris de Vette”, ik ben over tuigd dat hem dit weinig moeite zou hebben gekost. De bekende schrijver van het eindelooze werk over „Prins Frederik der Nederlanden”, die zijn geschiedenis aanvangt met de stichting van ’s-Gravenhage en in het eerste deel een afbeelding geeft van de „Leeuwenpoort van het geslechte slot Kortenbosch,” x) dat nooit anders is geweest dan een kleine boerenhoeve en die de heeren van Kortenbosch, „de oudste buren der bewoners van de Graven-hage” noemt, zou er dan een nalezing aan hebben kunnen toevoegen. verleende. Zoodra deze hutten van het Spui verdwenen de beplanting der boomen, benevens de bestrating ter wederzijde van en geregeld naast van lieverlede, zoo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 319