302 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Kalkoenstraat. Van Zuiden acht het niet onwaarschijnlijk, dat deze straat genoemd is naar eene familie „Kalkoen.” Het zou in t) Handelingen Gemeenteraad p. 293. s) ’s Gravenhage van Voorheen en Thans p. 96. genoemd vindt. „De herberg ’t Jagertien op den Denne- weg” komt evenwel reeds voorin 1659. Vos in Tuinstraat en Jagerstraat zijn in den loop der jaren met elkander verwisseld, want de Vos in Tuinstraat, in de eerste helft der zeventiende eeuw Vossenstraat naar Jhr. Heinrich de Vossen en in de eerste helft der achttiende eeuw ook wel Korte Boschstraat of Denneweg geheeten, komt daarna voor als Jager straatje, terwijl het Jagerstraatje in de achttiende en in de eerste helft der negentiende eeuw het Vos in Tuinstraatje genoemd wordt. Die verwarring is waarschijnlijk ontstaan doordat in het Jagerstraatje een huis stond waar de „Vos in het Tuintje” uithing, terwijl naar dit uithangbord, waarop men werkelijk een vos in een omtuining zag, dit straatje werd genoemd. Toen in 1844 de naambordjes werden aangeslagen werd terecht de toenmalige Theeboom- of Jagerstraat in Vos in ’t Tuintje herdoopt. Dat de naam Jagerstraatje evenwel in de volksmond bleef voortleven blijkt o.a. hieruit, dat de Commissie tot het maken van een „ver ordening op de verdeeling der gemeenten in afdeelingen en derzelver bestuur'"’ in 1859 nog van Jagerstraatje in plaats van Vos in ’t Tuinstraatje sprak terwijl Eyssel in 1879 schreef2), dat het Gemeentebestuur bij vergissing aan de Jagerstraat den naam van Vos in Tuinstraat had gegeven. Het Jagerstraatje komt in de achttiende eeuw ook voor als Boschstraatje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 320