HAAGSCHE STRAATNAMEN. 303 Kanaalweg. Kazernestraat. Burgemeesteren T) Appointementen van van Mei 1726. Van Zuiden zegt terecht, dat deze straat haar naam ontleent aan de aldaar gelegen Oranjekazerne en hij voegt hieraan toe, dat zij tot in de i8e eeuw Dennewcg heette Dit moet zijn 19e eeuw want de naam Denneweg komt nog omstreeks 1830 voor, terwijl de Oranjekazerne, waar- Volgens v. Zuiden kreeg de Kanaalweg, loopende van den Scheveningschen wegnaar deHaringkade, in 1859 zijn tegen- woordigen naam. Dit is niet geheel juist, want de zooge naamde Mac-Adamweg, die in 1859 den naam van Kanaalweg kreeg, liep van den Scheveningschen weg tot de Wittebrug en strekte zich dus veel verder uit dan de tegenwoor dige Kanaalweg. Het gedeelte langs het Kanaal werd eerst in 1889 wegens gelijkluidende benaming met den weg ten Zuiden der Wittebrug herdoopt in Haringkade. elk geval juister zijn om te zeggen naar een lid der familie Calkoen daar meer straten naar een bepaalden persoon dan naar een familie zijn genoemd. Ik heb evenwel niet de minste aanwijzing gevonden, dat er ooit een lid van dit Amsterdamsch geslacht in den Haag heeft ge woond. Ook uit de genealogie van deze familie blijkt daaromtrent niets. Mij is alleen bekend, dat Andries Calkoen, geb. te Amsterdam 23 Mei 1668 en aldaar overleden 28 Maart 1739, die in Maart 1704 te ’s-Gravenhage in het huwelijk trad met Magdalena van der Gort, eigenaar was van een huis aan de N.Z. van de Plaats.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 321