HAAGSCHE STRAATNAMEN. 3°4 Kikker straat. Kuiperstraat. Van Zuiden zegt dit straatje voor het eerst vermeld te hebben gevonden in 1796; het wordt evenwel reeds genoemd in een buurtbrief van 29 April 1716. O. a. in 1816. 2) Zie pag. 236. 3) Pag. 347. van in 1824 de eerste steen werd gelegd, in het daarop volgend jaar werd betrokken. Deze straat werd in de tweede helft der achttiende en in het begin der negentiende eeuw ook wel „Achter de Stallen” en een enkele maal Stallenstraat en Achter Dennewegstraat J) geheeten. In een ingezonden stuk in de Haagsche Nieuwsbode van Augustus 1838 2) werd voorgesteld den naam Achter de Stallen te veranderen in Kazernestraat, waaraan in 1844 gevolg werd gegeven. Van Zuiden spreekt eenigszins aarzelend de gissing uit, dat de kikvorschrijkdom der landslooten, die men daar toen vond, dezen naam ingang zullen hebben doen vinden. Wanneer men evenwel weet, dat de Kikker- of Kikvorsch- straat, zooals zij ook wel genoemd werd, in het midden doorsneden was door een open riool, dan wordt die gissing meer dan waarschijnlijk. De geschiedschrijver Kroon, die dezen toestand nog gekend heeft, zegt dan ook, dat dit straatje een ware modderpoel was en een voegzame schuilplaats voor dit rikkikkende gedierte aanboord. 3)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 322