HAAGSCHE STRAATNAMEN. 3°5 Nieuw Oost-Indië. t In de zeventiende eeuw bezat Lord William Crave twee huizen en erven met twee tuinen en twee uitgangen in den noordpolder benoorden de Maliebaan. Een van deze vrije uitgangen of laan liep ten Zuiden uit op den Benoordenhoutschen weg, n.l. op dat gedeelte, hetwelk later 20 Van Zuiden vermeldt alleen, dat deze laan, die van het Bezïiidenhout langs het huis De Werve naar Voorburg voert, reeds in 1400 voorkomt en haar naam ontleent aan een herberg genaamd „Nieuw Oost-Inje”, die in het begin der 18e eeuw nog bestond. Het schijnt mij juister toe te zeggen, dat zij loopt van Leidschen straatweg naar Voorburg zooals ook op de groote plattegrond van Smulders staat aangegeven, en ik acht het waarschijnlijk, dat zij ouder is dan de daaraan ge legen riddermatige hofstede De Werve, die waarschijnlijk reeds uit de dertiende eeuw dagteekent, en waaraan de laan haar naam ontleende. Haar officieele naam bleef tot in de achttiende eeuw Wervelaan, zooals zij op oude platte gronden uitsluitend wordt genoemd. In de wandeling kreeg zij evenwel den naam van Laan van Nieuw Oost-Indië naar een herberg en uitspanning aan den Bezuidenhoutschcn weg tegenover deze laan gelegen, die ik voor het eerst in 1686 genoemd vind. In 1752 komt dit uithangbord voor het laatst voor; het huis was toen in twee perceelen gesplitst. In de negentiende eeuw, toen men de oude her berg reeds lang vergeten was, heeft men gedacht aan een verbastering van Nieuw-Oost-Einde en de laan aldus ge doopt. Eerst in 1894 werd de oudere benaming hersteld. Het is evenwel jammer, dat men haar toen niet den oorspronkelijken naam heeft teruggegeven. Laan van Roos en Doorn. Laan van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 323