3o6 I-IAAGSCHE STRAATNAMEN. Meestal foutief gespeld als Grave of Greven, hij was Baron of Hempstead-Marshall. Berkshire, Member of the Permanent Council of War, Master of the horse to her Majesty the Queen of Bohemia. -) Sir Bernard Burke, Dictionary of the Peerage and Baronetage. Houtweg werd genaamd. Deze laan kreeg naar den eigenaar van beide huizen den naam van Laan van Milord Grave x). William Craven, graaf van Craven, geboren in 1606 was de oudsten zoon van Sir William Craven, den schatrijken lord-mayor van Londen, en Elisabeth Whitmore. Op 1 yjarigen leeftijd trad hij in dienst van de Republiek om zich onder Prins Maurits in den krijgsdienst te bekwamen. Later werd hij bevelhebber van de Engelsche troepen in Duitschland en in 1632 vergezelde hij Frederik V vandePaltznaar den Haag.2) Frederik V van de Paltz, die na zijn vlucht uit Praag in 1621 met zijn gezin een gastvrij toevluchtsoord in den Haag had gevonden, bewoonde de beide groote huizen in het Voorhout, die aan Oldenbarnevelt en zijn schoonzoon Van der Mijle hadden toebehoord en die thans deel uit maken van het Ministerie van Financiën. Na het overlijden van den Winterkoning was Craven de trouwste vriend van Koningin Elisabeth aan wie hij het grootste gedeelte van zijn fortuin opofferde. Het praatje liep dan ook in den Haag, dat Craven, die bijna dagelijks bij deze Engelsche Koningsdochter aan huis kwam, met haar in het geheim was getrouwd. Dit gerucht schijnt evenwel niet waar geweest te zijn maar er is wel sprake geweest van een huwelijk tusschen hem en haar oudste dochter Elisabeth. Toen Karel II in 1660 tot Koning was uitgeroepen, vertrok Craven met hem naar Engeland, terwijl Koningin Elisabeth het volgend jaar den overtocht deed en bij haar trouwen vriend in diens groote huis in Drurylane te Londen haar intrek nam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 324