HAAGSCHE STRAATNAMEN. 3°7 Ingekomen missiven en adviesen bij Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland. 4 Februari 1704, nr. 3476. van milord Craven Na het overlijden van de Koningin van Bohemen in Februari 1662 vinden wij Craven in den Haag terug als kolonel van een regiment Engelsche voetknechten in dienst dezer landen. Op 2 April 1663 kocht hij van Willem de Vries, conrector van de Latijnsche scholen, een tuin en erf met elstakker Benoordenhout in een laan over de „Maillebaan” en vijf jaren later kocht hij daar een huis en tuin bij. Reeds in Juli 1663 wordt de laan vermeld. Hoe lang hij hier in den Haag gewoond heeft, is mij niet gebleken maar na zijn vertrek naar Engeland schijnt William Craven zich niet meer om zijn beide huizen in den Haag te hebben bekommerd, zoodat zij in vervallen toestand geraakte, en nadat hij in 1697 op ruim 88 jarigen leeftijd zonder nakomelingen achter te laten was over leden, was er zelfs geen verponding meer voor betaald. Het gevolg hiervan was, dat de ontvanger van den 2ooen penning in den Haag in 1704 beide „gedevaliseerde” huizen had laten „arresteeren” om ze bij executie te doen verkoopen. l) De nieuwe eigenaar Jacob van Doornick schijnt aan beide perceelen, die steeds te zamen werden verkocht, den naam van Rosendoorn te hebben gegeven, want in de volgende overdracht in 1716 wordt deze naam voor het eerst genoemd. In 1758 wordt vermeld den verkoop van één huis en erf genaamd Rosendoorn in de Laan van ouds genaamd de Laan van Milord Craven, terwijl drie jaren later voor het eerst vermeld wordt de Laan van Rosendoorn. De herinnering aan Lord William Craven heeft evenwel nog tot het midden der negentiende eeuw voortgeleefd,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 325