3o8 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Burke’s Dictionary. 2) La Haye par un habitant dl. II, p. 178. want toen de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van ’s-Gravenhage een lijst publiceerde van gevelsteenen, beelden enz., die in 1850 nog aan huizen werden aange troffen, vermeldde zij in de Kanaalstraat boven den ingang van den tuin van Roos en Doorn een St. Joris, die den draak verslaat en daaronder „Virtus in actione consistit” en op elk der twee pilaren van het hek een vaas met het opschriftUbi mei ubi (ibi) fel en daaronder 1783. Dit laatste opschrift: „Geen Rozen zonder doornen” is door een lateren eigenaar aangebracht, maar het eerste is de wapenspreuk van de familie Craven. r) De Fonseca maakt melding van een merkwaardig huisje, dat hij in de Laan van Roos en Doorn heeft gekend en waarvan de bovenkamer aan de zijde van den schoorsteen een geheim kabinet bevatte, waarin een persoon kon plaatsnemen, die zonder gezien te worden, het gesprek kon opteekenen dat in de kamer werd gehouden. Volgens hem zou Prins Willem III daar met de Engelsche grooten hebben onderhandeld en zijn inval in Engeland hebben beraamd2). Dit huisje, dat in 1853 reeds was afgebroken, zal waarschijnlijk bij de woning van Lord Craven hebben behoord. De Laan van Roos en Doorn werd in 1843 bestraat en in 1864 en 1865 door de gemeente in eigendom overgenomen. In dat laatste jaar kwam een verbinding met de Hooigracht tot standvóór den aanleg der Kanaal straat was zij een doodloopend slop. Ik mag hier niet onvermeld laten de verklaring, die Andriessen van haar naam geeft. „Zij zoude, zegt men, haren naam verschuldigd zijn aan een minnend paar, dat elkander in deze wandeldreef

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 326