3°9 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Lissabon. Morgenwandelingen, p. 265. s) Ned. Jaarboeken, November 1755, p. 993. het eerst zoude hebben ontmoet en dat zich hier vervolgens door het overreiken van eenen bloemtuil, bestaande uit de schoonste rozen, doormengd met eenige ofoorwtakjes aan elkander zouden hebben verloofd, met dat gevolg, dat zij naderhand te zamen gehuwd zijnde, alhier de eerste woning zouden hebben gebouwd en bewoond, welke woning zij den naam van Roos en Doorn gaven, waarnaar, bij eene verdere bebouwing de geheele laan is genoemd geworden. Ik meen zelfs dat ik die annecdote heb gelezen in een werkje getiteld: Neerlands Tempe”, ook dat de minnaar door hem Karei en de minnares Emilia wordt genoemd, en dat beide kinderen waren van zeer welge stelde burgers van ’s Gravenhage, zich noemende Van Loon en Veldhagen” 1). Hoe dit straatje aan zijn naam gekomen is, heb ik evenmin als Van Zuiden kunnen oplossen. De gangbare meening is, dat de naam verband zou houden met de aardbeving van 1 October 1755, die de stad Lissabon grootendeels verwoestte en die ook in ons land in ver schillende plaatsen werd waargenomen. In den Haag zag men o.a. het water in de grachten in hevige beroering, waardoor op de Turfmarkt eenige schuiten van hun touwen losraakten. In Haarlem rees het water acht of tien duimen, terwijl men in de groote kerk de lichtkronen zag bewegen. Dit verschijnsel deed zich eveneens in de groote kerk te Amsterdam en te Rotterdam voor 2). Het is eigenaardig, dat het slop omstreeks dien tijd tusschen 1750 en 1760 moet zijn ontstaan, hoewel het pas na

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 327