3T9 1-IAAGSCHE STRAATNAMEN. Ternootstraat. P- 34- Volgens v. Zuiden genoemd naar het Huis Ter Noot, dat gelegen was waar thans de Engelsche kerk staat. Dit is een topografische onjuistheid, want, zooals elk oud-Hagenaar weet, was het Huis Ter Noot gelegen aan den Bezuidenhout tegenover het zoogenaamde witte bruggetje. In de negentiende eeuw was het o. a. bewoond door A. R. Falck, minister van staat en daarna door mr. Van der Houwen, directeur der Nederlandsche Handelsmaat- schappij. Ter linker- en rechterzijde van den grond waarop het huis gestaan heeft, werden in 1868 de beide Van den Boschstraten aangelegd. Omtrent den naamsoorsprong en de geschiedenis van het huis Ter Noot vertelt Andriessen eenige merkwaar dige bizonderheden, die zijn rijke phantasie alle recht doen wedervaren. in het Haagsche Jaarboekje van 1891 r) zou Schroot zijn straatje door toepassing van een bij het volk geliefkoosde gramatische figuur Methathesis genaamd verloopen zijn in Schoorzijnstraatje. Deze benaming vind ik evenwel niet genoemd; wel de latere overgang van Schoorsteen straatje, welke reeds in 1634 voorkomt. Denaam Schrootsen- straatje vinden wij evenwel ook nog in 1657. Van Jacob Schroots schijnt het huis te zijn overgegaan aan mr. Johan van Banchen, president van den Hoogen Raad, wiens erfgenamen het op 14 Mei 1635 verkoopen aan den vice-admiraal Jhr. Philips van Dorp. Naar den president Van Banchem wordt dit straatje ook een enkele maal o. a. in 1604 en zelfs veel later nog in 1661 Bancken- straatje genaamd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 339