327 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Pronkstraat. Verslagen van den Raad blijkt, dat in de zitting van 7 Mei 1889 op voorstel van B. enW. aan de Nieuwstraat met ingang van 1 Januari 1890 den naam van Prins Willem- straat werd gegeven „ter herinnering aan de heugelijke landing van den Prins den 3oen November 1813’' Aanvankelijk hadden B. en W. willen voorstellen de Nieuwstraat te herdoopen in Voorstraat, zooals zij in den volksmond werd genoemd, maar daar het meermalen voorkwam, dat Scheveningers, die eigenlijk in de Keizer straat woonden, als woonplaats opgaven Voorstraat, vrees den zij dat dit verwarring zou geven. Toen deze quaestie aan de orde kwam, had het Scheve- ningsch lid, de heer A. Hoogenraad, voorgesteld de Nieuw straat maar liever te noemen Eerste Keizerstraat en de tegenwoordige straat van dien naam Tweede Keizerstraat, maar nadat hem gewezen was op den omslag van nummer- verandering, die hiervan het gevolg zou zijn en op de omstandigheid, dat de naam Prins Willemstraat aan een historische gebeurtenis herinnerde, had de heer Hoogen raad, die trouwens den naam van de oude Keizerstraat niet gaarne wilde veranderen, zijn amendement ingetrokken. In December 1888 hadden B. en W. aan den Raad het voorstel gedaan de namen van tien straten te Scheve- ningen, die gelijkluidend waren met die te ’s-Gravenhage te herdoopen. Zoo wilden zij den naam Torenstraat ver anderen in dien van Klokkestraat, Toen dit voorstel in Mei van het volgend jaar ter tafel werd gebracht, kwam de heer A. Hoogenraad er tegen op, dat die naamsverandering alleen van Scheveningsche straten zou plaats vinden, hij was van oordeel, dat de billijkheid meebracht om de zaak te halveeren en vijf namen te Scheveningen en vijf in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 348