2Ó van Anthonie van (N°. LIX). Zij bij Hillegom, UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. te doen; het bleken te zijn jonkheer Willem van Haul- tain 4) en de vaandrig Westrenen 2), die blijkbaar uit brood dronkenheid een eerzaam gezelschap heeren en dames te lijf gingen. Niet ten onrechte eindigden deze laatsten hun depositie aldus: „verclaerende voorts gesaemender- hant de voorseyde attestanten alsmede oock de voorseyde vroupersoonen, dat de voorseyde Haultain, Westrenen ende de knecht hun soo furieuselijck overvielen, ver volgden, naerliepen ende aenstelden, dat sij anders nyet en meenden, dan dat sij gesaemenderhandt haer leven souden hebben moeten laeten” 3). Een minder aangenaam jachtavontuur hadden jonker Philips van Dorp, heer tot Dorp 4) en jonker Johan der Haept 5) den 28 September 1641 waren gaan jagen onder het huis Treslong maar waren vrij wel platzak, met slechts Willem de Zoete de Lake, heer van Haultain, is waar schijnlijk een kleinzoon van Philip de Zoete, heer van Haultain, die lid van het. Compromis was en in 1585 op den Kouwen- steinschen dijk bij Antwerpen dapper strijdend is gesneuveld. De kleinzoon was kolonel in dienst der Republiek. 2) Deze Westrenen zal dezelfde zijn, die drie jaar vroeger op Pinksteren 1644 'n een wafelkraam op de Voldersgracht schandelijk huishield. Vgl. Die Haghe, B. en M., 1908. blz. 31. 3I Haultain betaalde aan den substituut baljuw een som van ƒ900, waarop de aanklacht werd ingetrokken. 4) Jhr. Philips van Dorp uit het bekende geslacht, tweede zoon van Frederik van Dorp en Anna Schets, was geboren in 1587. Hij nam deel aan verschillende zeegevechten en werd in 1627 luitenant-admiraal eerst van Zeeland, daarna van Holland Daar men meende, dat hij in den strijd tegen de Duinkerkers zich niet dapper en beleidvol genoeg had ge dragen, werd hij in 1637 eervol ontslagen. Hij was gehuwd met Sara van Baerle en stierf in 1652 als raad der admirali teit van Rotterdam. 6) Vice-admiraal en commandeur ter zee, gehuwd met Wij- nanda Verdelft. Transportboek den Haag, 21 Sept. 1680.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 34