27 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. twee konijnen teruggekeerd. Juist die twee konijnen hebben hen allerlei moeite en overlast bezorgd. Want de „duynmeyer” Spelt deed, wat hij zijn plicht achtte, en verweet in heftige taal den heeren hun strooperij„Gij sijt maer een deel schelmen en schrobbers, die bij nacht de conijnen compt stelen ende hebt de wagen, die daer vooren gereden is, half vol conijnen gesmeten”. Een ander „duynmeyer” uit Santpoort kwam zijn collega te hulpook toegesnelde boeren namen een dreigende houding aan. Het kwam tot een gevecht, waarbij werd geslagen, gesneden en geschoten; ziehier het einde van het lange verhaal: „ende noch andere boeren met hoy- vorcken op den heer van Dorp en van der Haept uyt- gevallen zeer furieuselijck stekende en slaende, soodat zij ter nauwer noot haer lijflf conden beschermen, alsoo het doncker was ende souden noch meer gedaen hebben, indien sij door vermoytheyt daer niet uyt hadden moeten scheyden ende gevende de voornoemde Spelt aen den voornoemden heer van Dorp ontallijcken villeyne naemen ende injurieuse woordensijn de boeren alsoo van haer gescheyden”. Wij vermoeden, dat de boeren hun aanval op deze beide jonkers wel duchtig ingepeperd zal zijn en dat zij een gestrenger straf hebben beloopen dan de heeren uit de vorige acte, die zich aan burgers hadden vergrepen. Het verhaal van een heftige woordenwisseling tusschen officieren ten huize van de vrouwe van ’s Gravenambacht in 1649, waarbij deze zelf ook betrokken was, kan men nalezen in een notarieële acte (N°. LX), als zedenspiegel niet onverdienstelijk. Een stuk, voor de geschiedenis van ons archiefwezen van eenig belang, is de verklaring van een korporaal en twee soldaten van de Prinselijke garde, die den 26 Februari 1635 attesteerden, dat de timmerman Pieter Willemsz. Post zich zeer verdienstelijk had gemaakt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 35