Martin Wisse. 30 I. Protocol van notaris L. Rietraet. Orré. Caspar Leemans. Jean Germain. Heinrich Reijff, dispensier. L. Rietraet, notaris publijcq. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den I9den July anno 1653 soo heeft haere Hoocheijt, Mevrouwe de Princesse Douagière van Oraengien, in Haere Hoocheijts dienst laeten aennemen André Orré, omme haere Hoocheijt te dienen in qualiteijt als confiturier ende bottelier, deselve Orré present ende accepterende ende beloovende, dat hij alle tgene hem van wegen haere Hoocheijt sal werden ten handen gestelt, tsij van silverwerck ende alrehande andere saecken ende meubilen, naer behooren sal gadeslaen t’allen tijden wederom leveren, sulcx hem dye sullen gelevert werden ende voorts sich getrouwelijck in alles te sullen dragen ende quijten. Waervoor hun borgen gestelt hebben, Martin Wisse, backer, ende Jean Germain, coopman van wijnen in’s Graven- haege, mede comparerende, samentlijck ende in ’t bijsondere, ende elck als principael onder de renunciatie van de bene ficiën ordinis, divisionis ende excussionis, daeraf hun de effecten bekent sijn gemaect. Verbindende daervoor de voor- seijde comparanten heure respective persoonen ende goederen tot alle rechten ende rechteren bedwanck, ende specialycken mede ten bedwange van den Hove van Hollant. Actum Sgravenhaege ter presentie van Sr. Caspar Leemans ende dheer Hendrick Reijff, getuijgen hiertoe gerequireert, dye dese niette voorseijde comparanten ende mij notario hebben ondergeteeckent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 38