382 HAAGSCHE STRAATNAMEN. Pronkstraat 1889. Nieuwe Cremerweg 1885. Naar Heinrich August Klatte, 3) lid der Duin-Commissie, op wiens initiatief deze weg werd aangelegd. Volgens besluit van 7 Mei 1889 werd aan de Torenstraat den naam van Pronkstraat gegeven, „naar de familie van dien naam wier leden in het gewichtige jaar 1813 be langrijke diensten aan de nationale zaak hebben bewezen.” Wassenaarschestraat. Voorheen Heer van Wassenaer- straat. Volgens V. Z. was de heer Van Wassenaer reeds in 1284 met landerijen op Scheveningen beleend. straten. Naar den letterkundige en novellist Jacobus Jan Cremer, die tijdens zijn verblijf in den Haag dagelijks in de boschjes wandelde. 23 December 1881 werd een monu mentale bank, ter zijner nagedach tenis aan de Waterpartij opge richt, onthuld. Cornells Jolstraat 1896. Naar den scheepsbevelhebber Cor- (Verlenging) 1900. nelis Cornelisz. Jol, bijgenaamd Houtebeen. Frankenpark 1907. 2) Zie Frankenslag. Frankenslag. (Verlenging 1903). Zie Frankenslag, pag. 381. Klatteweg 1886. Zie Haagsch Jaarboekje 1895, p. 14. 2) De naam Frankenpark is in 1910 officieel vervangen door Frankenslag (verlenging) en Frankenstraat. 3) Geboren te Diepholz (Hanover) 13 Februari 1817, overleden alhier 3 Juni 1887.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 404