32 III. betalinge, tot den dage van sijn vertreck uyt den dienst van den gemelten heere grave. Verbindende partijen tot naerco- minge vant gene voorss. is heure respective persoonen ende goederen, roerende en onroerende, tegenwoordige ende toe- comende tot allen rechten ende rechteren bedwanck. Alles geschiet sonder arch off list. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ter presentie van Rochus Eyckmans, clercq mijns notaris ende Hendrik Janssen van Deventer, getuygen van geiove hiertoe gerequireert, die dese mette voornoemde comparanten ende mij notaris hebben ondergeteekent. R. Eyckmans. J. Dinant. Gillis Rousau. Hendrijck Jansen van Deventer. W. Rietraet, notaris. Protocol van notaris W. Rietraet. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den 25sten Novembris 1643 compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhaege residerende ende den getuijgen naergenoempt Sr. Albrecht Hendrickson, Franse cramer alhier, ter eenre, ende d’eersame Rijck Andriessen, geassisteert met Sr. Andries Rijck sijn vader, woonende tot Amsterdam ter andere zijden ende bekenden de voorseijde par tijen met malcanderen veraccordeert ende overcommen te sijn nopende het naervolgende. Te weeten, dat de voorseijde Al bert Hendricxson dejvoornoemde Rijck Andriessen binnen sijnen huijse sal onderhouden in cost en dranck, wasschen en wringhen, alsmede van slaepstede versien, den tijt van vier achtereen volgende jaeren, ingaende metten eersten December in desen jare 1643 ende expirerende den lesten November 1647. Ende daerenboven noch aen den voorseijde Rijck Andriessen voor het eerste jaer geven vijfftich gulden, het tweede jaer ses- tich gld., het derde jaer 70 gulden ende het vierde en laetste jaer tachtentich gulden ende dye telcken jaere aen den voor noemden Rijck Andriessen uutrijcken. Daerteges sal deselve Rijck Andriessen schuldich en gehouden sijn de voornoemde Albert Hendrixson in sijne winckelhuijsinge en overal daer het hem aengeweesen sal worden getrouwelijcken te dienen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 40