5 Jan. KRONIEK VAN HET JAAR 1909. 6 6 10 16 aan te koopen perceel Laan no 32. Overleden L. Swart, gep. Luitenant-Generaal, oud 64 jaren, oud-legercommandant in Ned. Oost-Indië. aan het Lange Voorhout. van der Toorn, lid van den van de Provinciale Staten Overleden Mr. J. G. S. Bevers, oud 56 jaren, Minister van Waterstaat. Overleden Mr. F. A. H. von Weckherlin, oud 64 jaren, oud-particulier Secretaris van wijlen H. M. Koningin Sophie der Nederlanden. Plechtige installatie van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, als Voorzitter van het Hoofd- Comité van het Roode Kruis, in het gebouw dezer instelling Overleden J. L. Gemeenteraad en van Zuid-Holland. J. W. M. Courtois benoemd tot administrateur- boekhouder der Gemeentewerken. De Gemeenteraad besluit aan Directeuren der Flollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem te berichten, dat hij niet wenscht te aanvaarden het standbeeld van Christiaan Huygens, zooals het door Directeuren werd aangeboden. Hij besluit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 411