389 KRONIEK VAN HET JAAR 1909. 25 Jan. Leden-vergadering 27 14 V *5 „Die Haghe”. Spreker over „Een Romeinsche van Dr. J. H. Holwerda, stad bij den Haag.” De Gemeenteraad stelt vast een verordening tot regeling der salarissen van de gewone on derwijzers aan openbare lagere scholen. Hij besluit tot aankoop van perceel Maliestraat no. 20/20». Hij stelt ƒ300.000 beschikbaar voor de stichting eener neven-centrale van den Gem.Telefoondienst. Hij bestemt een terrein aan de Jan van Goyen- straat voor de stichting van een bijkantoor der Gem. Bank van Leening. J. C. Streng en J. J. Verburg gekozen tot lid van den Gemeenteraad. 1 Febr. Mr. H. Graaf van Hogendorp viert onder vele blijken van belangstelling zijn 40-jarig jubileum als bestuurslid der Afd. ’s Gravenhage van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. De Gemeenteraad verleent een subsidie van 1000 aan de Vereeniging tot oprichting van kinderbewaarplaatsen. Hij besluit tot aankoop van een aantal per- ceelen aan het Slop van Willem Kleijn en van perceel Loosduinsche-Weg no. 327/329. Overleden A. J. P. Boudewijnse, oud 46 jaren, kunstschilder. Jaarvergadering van „Die Haghe”. Verkozen tot leden van het Bestuur: W. P. van Stockum, Dr. W. W. v. d. Meulen, en J. W. Weicker, wegens periodieke aftreding van Mr. Gratama, W. M. C. Langlois van den Bergh en C. H. Peters. Spreker na de pauze: A. Sassen over: Ex libris met kunstbeschouwing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 412