KRONIEK VAN HET JAAR I9O9. 390 21 25 W. de Vrind vraagt eervol ontslag met ingang van 1 Juni 1909 als hoofdinspecteur van het Gem. Bouw- en Woningtoezicht. De Gemeenteraad neemt aan een motie-Hoe- jenbos, waarin Burgemeester en Wethouders worden uitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van het stichten van een gemeentelijk Krankzinnigengesticht. 17 Febr. F. E. L. A. Abel, Raadadviseur aan het Depar tement van Oorlog, hoofd der Vile afdeeling Militie en Landweer, herdenkt den dag, waarop hij vóór 50 jaren in ’s lands dienst trad In de Russische kapel aan den Scheveningschen Weg heeft een plechtige dienst plaats voor de zielerust van grootvorst Wladimir van Rusland, waarbij H. M. de Koningin door Z. K. H. den Prins der Nederlanden wordt vertegenwoordigd. Z. K. H. de Prins der Nederlanden als rechts- ridder der orde van St. Jan van het Hospitaal van Jerusalem (Johanniter Orde) geeft ten Konink lijken Paleize een feestmaal, waaraan de leden dier orde alhier als gasten zijn genoodigd. Gecombineerde vergadering in het gebouw van Pulchri Studio van afgevaardigden vanhet Ge nootschap „Pulchri Studio”, de afd. ’sGravenhage der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, de Vereeniging van Handel, Nijverheid en Ge meentebelangen, den Haagschen Kunstkring, de Verfraaiingscommissie, de Vereeniging ter be vordering van het Vreemdelingenverkeer, „Die Haghe”, en de Vereeniging „Arti et Industriae” over het vraagstuk van de aanplemping van een deel van den Hofvijver. Overleden Jhr. Mr. S. M. S. de Ranitz, oud

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 413