39i KRONIEK VAN HET JAAR 1909. 26 Febr. 27 28 I I I 2 ff II 20 ff 29 ff ff ff 15 19 van het perceel Lange 75 jaren, Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. Overleden Mr. Th. A. Sannes, oud 59 jaren, Raadsheer in het Gerechtshof. Opening der Kunsttentoonstelling in het Oud- Archiefgebouw aan het Plein ten bate van de werkloozen. Overleden Jhr. Mr. P. R. Feith, oud 71 jaren, oud-vice-President van den Hoogen Raad der Nederlanden. Maart. 75jarig bestaan der Letterkundige Vereeniging Oefening kweekt kennis”. Zilveren jubileum van Dr. Mastboom als eerste geneesheer van het R. K. Ziekenhuis in het West- einde. De Gemeenteraad geeft den naam Nieuwe-Haven- dwarsstraat aan de straat, loopende van Nieuwe- Haven naar Lamgroen. Hij besluit tot aankoop Beestenmarkt no. 199. Overleden Jhr. F. A. G. Beelaerts van Blokland, oud 35 jaren, Bibliothecaris van het Departe ment van Oorlog. Ledenvergadering van „Die Haghe”; Spreker: C. H. Peters over: „Een Nederlandsche stad in de XlIIe eeuw”. A. A. Piepers benoemd tot Gemeentearts. Vereenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal tot aanbieding der wets ontwerpen tot voorziening in het Regentschap en tot regeling der Voogdij. Overleden Mevrouw S. Mesdag-van Houten, oud 74 jaren, schilderes. De Gemeenteraad weigert de noodige vrijstelling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 414