393 KRONIEK VAN HET JAAR I909. 25 30 1 Mei. eervol ontslag aan Dr. A. C. Duker als leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium. Hij besluit tot stichting van een school voor zwakzinnigen aan de Hooftskade. Hij aanvaardt ten behoeve van het Gemeente museum een portret en eenige kunstsnijwerken van papier, geschonken door Mevrouw de Wed. W. G. Denick Patijn geb. Murray. 23 April. „Die Haghe”. Cabaret-avond in het gebouw Dili- gentia. Overleden G. de Wijs, oud 63 jaren, gep. Majoor O. I. L., oud-Commandant der Brandweer en oud-Wethouder der gemeente ’s Gravenhage. In den ochtend te 6.50 wordt H. M. de Koningin een dochter geboren, welke heugelijke gebeur tenis een buitengewone geestdrift in de residentie teweegbrengt. Officieel wordt de blijde mare bekend gemaakt door het lossen van 51 kanon schoten in de Maliebaan en door den ommegang van herauten. Door het Comité voor Volks- feesten wordt een lauwerkrans gehecht aan het ruiterstandbeeld voor Prins Willem I. Een bruine beuk laat de Directeur der Ge- meenteplantsoenen op het Sweelinckplein planten. Het Bestuur van den Bond voor Lichamelijke Opvoeding legt aan den voet van de Gedenk naald te Scheveningen een krans neer. Des avonds illuminatie van openbare en enkele particuliere gebouwen, benevens dankstond in de Groote of St. Jacobskerk onder het gehoor van Ds. van Gheel Gildemeester. Ten paleize in het Noordeinde heeft ten overstaan van den Wethouder de Wilde als ambtenaar van den Burgerlijken Stand de geboorteaangifte plaats

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 416