394 KRONIEK VAN HET JAAR I9O9. 2 Mei. 3 4 5 8 10 !3 samen samen der jonggeboren Prinses Juliana Louisé Emma Maria Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg. J. C. Meys, hoofdcommies, chef der Afdeeling Burgerlijke Stand ter Gemeentesecretarie, viert zijn gouden dienstfeest; hij wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. W. de Vletter, hoofd der openbare school aan de Bakkerstraat, herdenkt den dag waarop hij vóór 50 jaren in dienst bij het onderwijs trad; hij wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Indrukwekkende dankdienst uitgesproken door Ds. P. Heering in de Remonstrantsche kerk. Plechtig Te Deum in de Katholieke Sint-Jacobuskerk. De Gemeente wordt door den Staat bij deurwaar- dersexploit gesommeerd niet over te gaan tot het leggen van een dam in den Hofvijver, omdat het Rijk zich als eigenaar van dat water beschouwt. Huldebetooging op den Kneuterdijk, uitgaande van het Comité voor Volksfeesten, ter eere van de geboorte van Prinses Juliana. Z. K. H. de Prins der Nederlanden ontvangt in audiëntie de hoofden van buitenlandsche missiën, de actief dienende generaals en burgemeester en wethouders met den gemeente-secretaris van ’s Gravenhage ter aanbieding van hunne geluk- wenschen. Overleden Jhr. G. M. Verspyck, oud 87 jaren, gep Luit.-Generaal. Schitterende illuminatie. Een lichtstoet, gesteld uit verschillende corporatiën, te 2500 deelnemers, trekt door de stad. Feestconcert der Koninklijke Nationale Zang school in de Groote Kerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 417