UIT DE protocollen der haagsche notarissen. 33 G. van Thienen. IV. 3 Albert Heijnderson. Andries Rickssen. Rijck Andriess. L. Rietraet, nots. publ. Protocol van notaris L. Rietraet. Alsoo Adriaen Abrahamss Clamper ende Hendrick Storm, beijde eijgenaers van de Sustermolen staande besnijden ’s Gravenhaege in de Susterpolder aldaer, met welcke molen wert gemaelen grutten, boeckweijtenmeel, havergort ende anders, hebben deselve omme redenen ende consideratien daer toe moverende, raetsaem ende goet gevonden in de voorseijde moolen te stellen ende doen maken seecker werck, omme daertnede te slijpen ende polijsten alderhande wapenen als andersints, daertoe haer nodich es dienende een bequaem persoon tot haren behulp, daertoe de voornoemde Clamper ende Storm hebben aengenomen, als sij doende sijn bij desen de persoon van Frans Claess, molenaer. Ende dat op de conditiën hiernae volgende: Namentlijck dat de voornoemde Frans Claesz. de voornoemde Clamper ende Storm sal dienen omme ’t werck bij henluijden aengenomen op de voor seijde molen te slijpen ende polijsten, sulcxs dat behooren sal. gelijck als een goet ende getrouw knecht schuldich is sulcx als eenen goeden en getrouwen dienaer schuldich is ende behoort te doen. Ende tot verseeckeringe van dyn, soo heeft de voorseijde Andries Rijcken belooft sijnen soone daertoe te sullen houden ende sich voor denselven oock stellende borge ende cautionaris als principael, sonder eenige ordre off exceptie, verbindende voorts partijen ter wedersijde voor de voldoeninge ende naercominge van desen contracte hunne respective per- soonen ende goederen tot allen rechten, ende rechteren be- dwanck, alles ter goeder trouwe ende zonder arch ofte list. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris in ’s Gravenhaege, ter presentie van Gerrit van Thienen ende Willem Guillaume, clercquen, als getuigen hyertoe gerequi- reert, dye deze mette voorseijde partijen ende mij notario hebben ondergeteeckent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 41