Jhr. 398 KRONIEK VAN HET JAAR I909. 27 Juli. Aug. I 4 13 23 het Bleijenburg. Mr. J. J. L. van Hangest voor tijdelijk depót voor bibliotheek het perceel Zwarte- 2 openbare De Gemeenteraad besluit tot verbetering der ventilatie in de Raadszaal door het aanbrengen van een ozontoestel. Hij besluit te huren oud-archief en weg no. 6. Hij besluit tot de stichting van lagere scholen aan de Teylerstraat. E. Deen, P. J. A. ten Hagen, W. P. G. Hels- dingen, A. J. C. Baron van Pallandt, H. C. Vegtel, Mr. A. J. E. A. Bik, Dr. T. v. d. Hoorn, Mr. AL. Baron Mackay, Mr. H. A. van Raalte, J. C. Streng, J. den Duik Wzn. en Mr. J. D. Ver- broek gekozen tot leden van den Gemeenteraaad. De Franschman Lefèbre beproeft zonder succes zijn vliegmachine op het landgoed Groot Persijn”. Lefèbre slaagt op „Groot Persijn” er in om met zijn vliegmachine eerst bijna 7 minuten in het luchtruim te zweven en vervolgens bij een tweede stijging 16 minuten 56s,'5 seconden. Z. K. H. de Prins der Nederlanden woont de eerste proef neming bij. J. J. Gort Jzn. benoemd tot architect bij de Gemeentewerken. De Gemeenteraad verleent onder dankbetui ging eervol ontslag aan Jhr. Dr. E. J. G. Everts als leeraar in plant- en dierkunde aan de H.B. School aan het Bleijenburg. Hij aanvaardt onder dankbetuiging van Dr. Everts voornoemd een collectie insecten en mineralen, bevattende ruim 3500 soorten in 10 a 12000 exemplaren, een en ander ten behoeve van de H. B. School aan Plechtige installatie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 421