KRONIEK VAN HET JAAR I909. 399 2 7 scheikunde, 8 n 31 I voor meisjes. der Kemp.nemen ontslag als lid van den Gemeenteraad. Dr. C. Lely herkozen als wethouder. Mej. Dr. A. Prins benoemd tot leerares in mej. J. Rendier tot leerares in natuurkunde, mej. J. E. Vreede tot leerares in wiskunde en mej. H. E. P. Mohr tot leerares in handwerken, allen aan de H. B. S. voor meisjes. D. C. van Duyl en C. Lieuwen benoemd tot leeraren aan de Visscherijschool. De Gemeenteraad verleent een krediet van ƒ25,000 voor maatregelen ter bestrijding der cholera. W. de Jong S. J., pastoor der parochie van Baron d’Yvoy als advocaat-generaal bij het Gerechtshof. De Gemeenteraad verhoogt het aan de ver- eeniging „Het Haagsche Volks- en Schoolbad” toegekende subsidie tot 800. 29 Aug. A. Rietdijk, Hoofd-Inspecteur van Politie, viert zijn 30-jarig dienstfeest. Koninginnedag. Sept. G. Jochems Bzn., journalist, viert zijn 25-jarig jubileum als verslaggever van het Ned. Cor respondent! ebureau. Overleden B. J. Eijssell, oud 83 jaren, directeur- ontvanger van het Venduhuis, waaraan hij 57 jaren werkzaam was. A. L. Paulez herdenkt het feit, dat hij gedurende 50 jaren verbonden is aan het hotel van dien naam in het Korte Voorhout. De Gemeenteraad verleent eervol ontslag aan Mej. L. Vos als leerares in de Fransche taal en letterkunde aan de H. B. S. P. van Pijlen en P. H. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 422