KRONIEK VAN HET JAAR I909. 4OI 21 voor 1910. 1 10 >1 13 B 22 van aan de Ferdinand- de Rotterdamsche- van het 26 van het perceel Lek- 17 Oct. De Gemeenteraad besluit tot den bouw 3 bewaarscholen, ondersch. Bolstraat, de Beeklaan en straat. Hij besluit tot aankoop straat 66.68. Overleden J. W. Auflmorth, oud 78 jaren, gep. Generaal-Majoor O. I. L. De Gemeenteraad stelt vast een verordening op de heffing en de invordering eener plaatse lijke directe belasting naar het inkomen. Onder grooten toevloed van autoriteiten en vreemden heeft aan het station H. IJ. S. M. het vertrek plaats van den benoemden opperland- voogd van Ned. Indië, A. W. F. Idenburg. Overleden J. C. van Hattum van Ellewoutsdijk, oud 72 jaren, bekend groot-industrieel, lid der Prov. Staten van Zuid-Holland en oud-lid van den Gemeenteraad. 30'Oct Behandeling der ontwerp-gemeente-begrooting 2,4,6Nov'. j voor T910- 31 Oct. Overleden J. H. Meijwert, oud 67 jaren, oud- administrateur der Gemeentewerken en kapitein- adjudant der voormalige schutterij. Nov. Veertigjarig bestaan der Kon. Vereeniging „Het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrichtingen”. Overleden A. L. W. Seijffardt, oud 68 jaren, gep. Generaal-Majoor, oud-Minister van Oorlog, stichter der „Vereeniging ter bevordering der Volksweerbaarheid.” Overleden Mr. jE. Baron Mackay, oud 71 jaren, Minister van Staat, Lid van den Raad van State. De Gemeenteraad besluit tot toelating

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 424