KRONIEK VAN HET JAAR I909. 402 Nov. 24 25 Dec. 2 5 17 20 nieuw gekozen lid Mr. W. J. Snouck Hurgronje. Mej. J. E. Dtïllman benoemd tot leerares in Fransche taal en letterkunde aan de H. B. School voor meisjes. Overleden H. E. Bunnik, oud 48 jaren, Directeur van den Gemeentelijken Telefoondienst. Overleden W. de Lorm, oud 61 jaren, Referen daris aan het Departement van Buitenlandsche Zaken. In de Rolzaal van het Binnenhof heeft de eerste bijeenkomst plaats van het comité, bijeengeroepen door het Haagsche Comité voor Volksfeesten om het eeuwfeest van Neêrlands onafhankelijk heid in 1913 luisterrijk te vieren. Overleden Douairière J. Mock-van Spengler, oud 82 jaren, Regentes van het Burgerweeshuis van de Fundatie van Renswoude. De Gemeenteraad keurt goed het ontwerp voor den bouw van een schoolbad op een terrein aan de Nieuwe Haven. Hij besluit tot aankoop der perceelen Lekstraat 2b/2e en Torenstraat n°. 6. De Tweede Kamer neemt aan het Wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der ont eigening van eigendommen, noodig voor en ten behoeve van den aanleg van een verkeersweg van het Spui naar het Buitenhof. Ledenvergadering van „Die Haghe”. Spreker: Dr. H. E. van Gelder over het Regeeringscollege „De zoogenaamde Sociëteit” te ’s Gravenhage. Installatie van Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en L. W. J. K. Thomson als lid van den Gemeenteraad. De Gemeenteraad stelt 30.000 beschikbaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 425