34 ende behoort te doen. Waervooren de voornoemde Frans Claess alle weecke sal genieten de somme van seven Car. guldens te 40 grooten ’t stuck, ingaende den eerstenNovembris anno 1637 toecomende ende sal de dienst van den voorseijde Frans Claess uuijtgaen ende expireren den eersten Mey 1638 daeraen volgende. Boven welcke voorseijde zeven gulden hem hierboven belooft de voornoemde Frans Claess noch sal ge nieten geduijrende de voorseijde tijt vrije huisvestinge, vier ende licht, alsmede vrij van wassen ende vringen, ’t gunt de voornoemde Storm (tot wiens huijse hij sal logeren) hem zal moeten besorgen. Wel verstaende nochtans, dat de voornoemde Frans Claess alle weecken niet meer aen gelde sal ontvangen dan vier Car. guldens munte voorseijt, ende de resterende overschietende penninghe tersommetoe van de voorseijde seven Car. gulden ter weecke, sal den voornoemden Frans Claessen betaelt werden den voorseijden isten Meij 1638 ofte precys den lesten der voorseijde maent, sonder langer uijtstel. Ende dit alles op voornoemden Frans Claess zijn eijgen cost ende dranck. Voorts geconditioneert ende expres bedongen, dat de voornoemde Frans Claess gehouden sal zijn, als hij belooft te doen bij desen in gevalle noot mochte zijn ende anders niet, te slijpen ende polijsten nae de expiratie van vier maenden des Sondachs voor de middach, ende voorts alle Sondagen totten voorsegden isten Meij toe incluijs, ende langer niet. Ende ingevalle den voornoemden Clamper ende Storm den voornoemden Frans Claessen niet precijs en betaelden opten lesten Meij salt den voornoemden Frans Claess vrij staen, ’t voorseijde slijpwerck in de voorseijde molen staende, te mogen gebruijcken voor zijn eijgen particulier sonder eenich tegenseggen, soo lange ende ter tijt toe de voorseijde over schietende penningen, die deselve boven de voorseijde vier guldens ter weeck zullen competeren effectuelen sullen zijn voldaen ende betaelt ende langer noch verder niet. Vorders sal den voornoemden Frans Claess de voornoemden Clamper ende Storm bij manquement van wint, werck ofte andersints gehouden sijn ten dienste te staen in eenich ander werck de voorseijde molen concernerende, in manieren als een vroom knecht schuldich es. Blijvende ten laetsten gehouden sijne respective meesters in alles te gehoorsaemen, in ’t onderwijsen van ’t voorseijde slijpen ende polijsten, opdat se ’tselvemede mogen in tijden ende wijlen useren. Tot voldoeninghe ende naercominghe van alle 't geene voorseijt es de voornoemde UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 42