35 Jacob de Raet. Protocol van notaris H. van Nijburch. V. Adriaen Abramse Clamper. Hijndreck Storm. Op huijden 29 September 1635 compareerden voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris in s Gravenhaege residerende ende den getuijgen naegenoempt, Srs. Wouter Peltier ende Pieter Joriss Brest, coopluijden tot Middelburch ter eenre, ende schipper Adriaen Adriaenss Drooch van Schiedam, vervan gende sijne medereders, van’t schip genaemt de Jager’’, groot omtrent 170 lasten, ter andere sijde. Ende bekenden metmal- ■canderen in 't vriendelijck veraccordeert te wesen nopende de bevrachtinge van ’t voorseijde schip, op de conditiën naer- volgendeeerstelijck sal de voorseijde schipper gehouden wesen sijn schip metten eersten gereet te maecken ende houden van alles wel version, te weeten van amunitie, gevictualleert voor negen maenden, item van touwen, seijlen, anckers ende alre- hande andere nootdruft tot monture van dyen van noode sijnde, omme metten eersten bequaemen wint tselve gereet wesende daermede te seijl te gaen naer Vranckrijck ende voorts daert de coopman geraden vindt, ende aldaer ïaeden alsulcke waren, goederen ofte coopmaenschappen als den coopman belooven sal hem inne te Ïaeden ende bevrachten, ende sijne ladinge hebbende, metten eersten bequaemen windt te seijlen naer Brasiliën, te weeten naer Pharnambuco, Paraibo. Rio Grande ofte Capo de Santé Augustijn, onder ’t gebiet van de West- Indische Compie wesende; ende nae’t believen van sijn commijs de ingeladen goederen te lossen, ende gelost sijnde te gaan, om UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Clamper ende Storm mitsgaders de voornoemde Frans Claess verbonden hebben hare persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, egeen uijtgesondert, deselve subjecterende allen rechten ende rechteren. T’oirconde desen gesamentlijck onderteijckent met onsen gewoonlijcke handt ende signature, ten presentie van Jacob de Raet ende Hendrick van Nijburch, als getuijgen hiertoe versocht, op den i7der> October 1637. Frans Claessen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 43