36 zijn ladinge wederomme te nemen in Brasiliën oft West-Indiën op alsulcke plaetsen daer den commijs selfs sal voorgaen, wesende den broeder van een van de bevrachters. Ende sal den schipper gehouden sijn, sijn volck aldaer te laeten hout hacken, daertoe de bevrachters gehouden sullen sijn te ver- sorgen bijlen, sagen ende alles anders tot het houthacken noodich, ofte sout laeden soo ’t noodich is, ende voorts alles anders te doen, tgene hem bij den commijs sal werden gecom- mandeert. De schipper sal noch gehouden sijn een goet cuijper dye verstant heeft van olivaten dicht te maecken, te houden; de schipper sal mede gehouden zijn op de custen van Brasiliën te veerseijlen van d’eene plaetse op d’andere ende aldaer te lossen ende laeden tgene hem bij den commys sal werden geordineert. De schipper sal noch gehouden wesen te hebben ende houden een grooten boot ofte bock en een cleijne schuijte bovendyen, alles ten dyenste van de bevrachters. De schipper sal oock gehouden sijn twee ofte drye inde cajuyte neffens hem te tracteren ter commissie van de bevrachters ende sullen deselve maentgelden comen ten laste van de bevrachters. Den schipper sal oock gehouden wesen met sijn volck te volgen d’arti- culen van de West-Indische Compagnie ende door deselve ge- monstert werden. In ’t wederomcomen sal de schipper gehouden sijn te lossen tot Middelburch in Zeelant, al waer sijn maentgelt sal cesseren, wanneer sijn anckers opt flacq gevallen sijn, ten waere dat hij door storm ofte andersints met consent van den commis uit Goereesche gat off Maese moste inloopen, alwaer mede sijn maentgelt sal cesseren ’t anckere op de bequaeme rede gevallen sijnde, als vooren. De coopluijden sullen bestellen een hooch bootsman op 't schip dye hebben sal 22 gulden ter maant van den schipper, ende hetgene hij meer zoude moeten hebben, ’t selve sal bij de bevrachters worden gesuppleert ende daertoe noch eene werkjongen zoe dye mede sal zijn ten costen ende maentgelt van den schipper. Ende’t schip mette goederen aangecomen sijnde ende wel gelost, sal de schipper van de bevrachters ontfangen, te weeten van yder maent vijffthien hondert vijff en seventich gulden ende bovendyen naer de gedaene reijse tot een caplaecken de somme van hondert guldens eens. Item oft gebeurde dat de schipper in Vranckrijck comende nyet en mochte laden alsulcke waren, als de coopluijden souden willen inschepen, door ’t verboth van den Coninck, soo sal de schipper in sulcken gevalle gehouden sijn met zijn schip te gaen in Engelant ende aldaer laden alsulcke goederen als de UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 44