Wouter Pelletier. 37 W. Hudson. VI. Pieter Joriss Brest. Augen Arense Drooch. Ary Wijnantss van der Eijcken. Protocol van notaris L. Rietraet. cooplieden believen sal ende daermede gaen naer Italiën off in Provence, ’t sij Massele, Tollo, Genua of Livorno ende daer gelost sijnde, opte voorseijde custten in te laden alsulcke goederen als de cooplieden ofte haer commis mede believen sal ende daermede wederom te gaen als voorseijt is in’t vader- lant. De coopman sal betaelen haverije ende pilotagie naer usantie ende costuijmen van de zee. Alle welcke conditiën partijen ter wedersijden belooft hebben ende belooven mits desen punctelick ende onverbrekelicken na te comen, daervoor ver bindende hunne persoonen ende goederen tot alle rechten ende rechteren bedwanck. Aldus gedaen ende gepasseert in 's Graven- haege, ter presentie van Sr. Abraham van Beurderen, apothe- caris alhier ende Willem Hotson, dienaer in de herberge van „de Swaen” als getuijgen enz. Abraham van Beurderen. Op huijden den 3de Juny 1654 compareerde voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris bij den Hove van Hollant gead- mitteert, in ’s Gravenhage residerende ende den getuijgen naer- genoempt, Vrouwe Hester Zedelnitskij, wede van wijlen den sergeant-majoor Hamelton ende bekende wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Antonette Pain, haere dienstmeijt de somme van dry hondert ende sestich gulden ter saecke van seven jaeren huijre deselve van haeren voorseijde dienst van de vrouwe comparante competerende, welcke voorseijde somme de voors. vrouwe comparante belooft heeft ende belooft mits- desen, aen de voornoemde Antonette Pain ofte haere actie hebbende thoonder van ’t gros deses mette eerste gelegentheijt tot vermaeninge te sullen opleggen ende betaelen. Daervoor de vrouwe comparante mits desen verbint haeren persoon ende goederen, roerende ende onroerende, tegenwoordige ende toecomende, deselve subjecterende allen heeren, hoven, rechten ende rechteren, ende specialijck mede den Hove van Hollant. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 45