Pieter Visbach. 40 Protocol van notaris D. van Schoonderwoert. IX. volgende jaeren, inneganck genomen hebbende met den eersten deser, ende t’expireren ultima Aprillis anno XVIe seven ende tsestich. sullende in de eerste anderhalffjaer wercken ende geinstrureert werden in’t groote werck, ende de vordere ende resterende tijt in’t cleijne werck, ende hij Pieter de Roo ver bonden ende gehouden wesen, hem in alles obedient, neerstich ende trouw te comporteren ende quijtten, daervooren den eersten comparant sijnen vader caveert ende hem mitsdesen privati- velijcken verclaerde te verobligeren, mitsgaeders daerenboven te belooven aan den tweeden comparant Pieter Visbach, teynden de eerste anderhalf! jaer, off de volle drie jaeren, ’t sijnen believen te betaelen, de somme van vijftich Carolus guldens van XL grooten ’t stuck eens, sonder meer, tot naercominge, prestatie ende voldoeninge van allen 't welcke voorss: is, hebben de comparanten elx in sijn regard, verbonden ende verbinden mits desen haer respective persoon ende goederen ten bedwanck van allen rechten ende rechteren ende specia- lijcken den Hove van Hollandt. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Samuel Favon ende Adriaen Koen clercken als getuygen hiertoe versocht. A. de Roo. A. Koen. S. Favon. Op de navolgende conditiën heeft Jan Thomasz van Hogen- berch besteet aen Jacob Westerbaen, die mits desen bekenden van den voorn: Jan Thomasz aengenomen te hebben de soon van hem Jan Thomasz genaempt Jan Jansz van Hogenberch ende dat voor de tijt van twee eerstcomende jaeren ingaende date deser omme geduyrende den voorss. tijt te leeren het hant- werck van toebacxpijpmaecken; belovende hij Jan Thomasz zijn uutterste debvoir te doen omme den voorss. zijnen soon continuelyck aen ’t voorss. werck te houden ende te maecken, dat hij zijn voorss. meester na behooren sal voldoen sonder hem te ontrecken, gelijck mede den voorsz Westerbaen belooft de voorsz Jan Jansz den voorsz tijt te houden in 't voorss. UIT DE PROTOCOLLEN DER I-IAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1910 | | pagina 48